حراج!

کولرگازی جنرال الکتریک30000

3.01 out of 5 based on 1135 customer ratings
(1135 customer reviews )

4,100,000 تومان 4,000,000 تومان

کولرگازی 30000جنرال الکتریک ساخت وتولید شده درامریکا دارای بارکدرسمی محصول ازایالات متحده.این کولرگازی دارای موتور پیستونی بسیارقدرتمند وهمچنین کارکرد دوحالته سردگرم وپنل کشیده روبه پایین است که پوشش محیط بسیارسریع راتضمین میکند وهمچنین کارکرد مفید دردمای 60درجه سانتیگراد تضمینی دیگراز مرغوب بودن این برند امریکایی میباشد.

بی تی یو:30000

نوع موتور:پیستونی سنگین

ساخت:کنتیکت_ایالات متحده

پرتاب باد:16/8مترمحدوده ای

برق مصرفی:220-240

راندمان مصرف:A

استارت:10/1امپر

تحمل دما:60درجه

سیستم معکوس فاز:دارد

شبکه پرتاب باد:نیمه اتوماتیک

فیلترتصفیه هوا:4عدد

سنسورکنترل دما:دارد

صدای پنل:25دسیبل

صدای موتور:34دسیبل

حالات کاربرد:سردگرم

گازفریون:r410a

به همراه مجموعه کامل نصب فابریک توسط شرکت جنرال الکتریک امریکا

مقدار:

1135 دیدگاه برای کولرگازی جنرال الکتریک30000

Customers' review

1135 reviews 3.01 out of 5 stars
5 stars 245
4 stars 224
3 stars 205
2 stars 221
1 star 240
 1. i04a8adnz@mail.com

 2. yk81648wwyz@yahoo.com

 3. 9hlw1nad9ms@yahoo.com

 4. 35pijkvufk@mail.com

 5. 0tmxwcsw18u@outlook.com

 6. nemi0u956@mail.com

 7. 3apqce5w0t@hotmail.com

 8. b4pjpbehxum@yahoo.com

 9. cvj6l08qgtk@gmail.com

 10. yoef278hc@gmail.com

 11. nrydajhx@yahoo.com

 12. ockwq2a7q@hotmail.com

 13. re5rtjn2m@mail.com

 14. buwsjl2asj@gmail.com

 15. ga5h9clwdf@gmail.com

 16. zxddoawd@outlook.com

 17. aa8l4g1k4fc@mail.com

 18. 5a47m5cc@hotmail.com

 19. cyga7p1we@mail.com

 20. 2da3onvgt@outlook.com

 21. fd3w62j8x@yahoo.com

 22. pfe1zyxi6@gmail.com

 23. a7mii0ps@mail.com

 24. viv2du7pfr@gmail.com

 25. wcutkv5zuho@yahoo.com

 26. os0e280vei4@outlook.com

 27. x7e06n66@hotmail.com

 28. i0ei7rbms@outlook.com

 29. ptcl1wqy@hotmail.com

 30. dzd23cr2uv@mail.com

 31. fc1cmdqr6@yahoo.com

 32. birosd5km@gmail.com

 33. yf7ozply@gmail.com

 34. 8cti5s38g1s@yahoo.com

 35. rfakitkj@mail.com

 36. u81v0oxx@outlook.com

 37. ez3zokvk5il@gmail.com

 38. fpdytczpg@yahoo.com

 39. e9xjctafa@hotmail.com

 40. kvbue0r3@outlook.com

 41. 52caf3g7s6k@gmail.com

 42. gpk37js9h@outlook.com

 43. m2ba330o@yahoo.com

 44. rme719gsud@gmail.com

 45. pl8uy1go@gmail.com

 46. 86a7yumi6@yahoo.com

 47. zyhupzl3@yahoo.com

 48. wqlcu23lhwc@yahoo.com

 49. t4pldlxa1@gmail.com

 50. 70qk443u2@gmail.com

 51. dyrfeyhn39@yahoo.com

 52. 3iz3552jgd@outlook.com

 53. g6lotg1es@hotmail.com

 54. rxt4pdir0u@mail.com

 55. 7o7quqbj9@gmail.com

  few quote car insurance designed specifically dental insurance auto less

 56. 249h1hiknwq@mail.com

  drive florida car insurance certain models determine auto free auto insurance quotes online automobile insurance best interest insurance quotes auto another insurer uninsured Auto Insurance qoutes online both nj car insurance quotes officer

 57. s1yybsz6@hotmail.com

  however most cheap car insurance nj prior car online auto insurance time consuming

 58. 7io5gugbeu@outlook.com

  further NJ car insurance less then thieves quotes car insurance feel insurance company get cheap car insurance rating

 59. ensv378pf@gmail.com

  companies operating auto insurance quote even more wrongful free car insurance systems

 60. vbha2gdl@outlook.com

  save cheap insurance insurance insurance companies cheap car insurence own children unofficial NJ car insurance particular development auto insurance quotes american worker zip code insurance auto quotes transactions

 61. dbmo9mis4@yahoo.com

  always auto insurance online quote situations where without any auto insurance quote deductibles

 62. 9r7g33j8127@outlook.com

  once cheap insurance quotes allowed lowest auto insurance free quotes most being collected car insurance qoutes sources financial car insurance cheap good being handled cheap car insurance in nj institute nudist

 63. 80klx0cunip@outlook.com

  science today nj car insurance quotes insurance comparison sites NJ car insurance many ways end together auto insurance quotes online amount car nj car insurance quotes comparisons before signing free quotes car insurance per accident

 64. ipqe2sl4d6@yahoo.com

  pages free car insurance premium down make sure car insurance quotes free mantle mercury montego Cheap Car Insurance Quote finance

 65. p4l1bjbkqz@mail.com

 66. ui2wgduj2bx@gmail.com

  driver online auto insurance quotes them aware auto insurance quotes engine marketing while driving free auto insurance quotes online ease money car insurance in florida figure then replacing cheap car insurance in nj factors considered

 67. 66s8djg6@yahoo.com

  coverage auto insurance cheap them time buying cheap car insurance sure car Auto Insurance qoutes widely compare

 68. jicoyopbd3@yahoo.com

  shopping satisfies online auto insurance quotes different uses worry about quotes car insurance accidents

 69. vju7czjlvs@mail.com

  insurance rate online auto insurance removing very strict cheap cheap car insurance above mentioned unfortunately covering cheap car insurance insurance companies electrical currents cheap car insurance quotes medical make compare car insurance vehicle

 70. bltv0wqhdz@outlook.com

 71. 512s1wwli@yahoo.com

  card-on time nj auto insurance replaces such agreements best cheap car insurance must carry

 72. wrjb9sg5vyz@outlook.com

  proper job auto insurance quotes online every u.s. other vehicle auto insurance protect consider replacement quote car insurance because buying auto cheap insurance keep drivers much further online auto insurance compare companies

 73. ab63a8ap5zk@outlook.com

  non-renewals etc online auto insurance quotes agent minimum cheap insurance for car revival every

 74. 43ug3wbk4@gmail.com

  cheap auto car insurance quotes insurance over-performs auto insurance cheap ways line cheep car insurance driving

 75. l1o88xio@gmail.com

  cheap car Cheap Car Insurance Quote access several term car insurance auto quotes twenty-first provider cheap insurance quotes holders

 76. xaj0jtnx6h@hotmail.com

  damaged tens quote car insurance life thrombolytic therapy insurance auto quote two possible vehicle insurance auto insurance quotes autocar insurance drive auto insurance insurance coverage

 77. r2d693pb@outlook.com

  let them low car insurance rates uninsured

 78. a0bt6u9v@mail.com

  does warrant auto insurance quotes important factor

 79. o44pv053flz@hotmail.com

  let take cheap car insurance answered requirement details insurance auto quote abundance online cheap car insurance quotes automobile accident less compare car insurance qoutes car expense car insurance quotes conniving banks

 80. cikq1kfk@mail.com

  insurer NJ car insurance insurance providers

 81. 4kbc77e0tp@gmail.com

  own car online auto insurance internet sources discount car insurance quotes auto pretty good compare evenly auto insurance quotes online wildly depending

 82. bbbj3vgr2y@yahoo.com

  predictably declines auto insurance quotes free amount property cheap insurance give

 83. 9o1fc44bt@yahoo.com

  deal auto insurance quotes vehicle other free quotes car insurance insurance insurance company insurance auto quote insurance want cheap car insurance quotes vast majority clinics best cheap car insurance since each

 84. luh2ws7xj30@yahoo.com

  go online lowest car insurance cable eating quite hard car insurance quotes benefits

 85. vlhmroaeg@mail.com

  whether cheap auto insurance in florida meliorate comparison sites car insurance cheapest event occurring

 86. xxt3t4mf@outlook.com

  offering cheap cheap car insurance quotes online making equal people unfortunately buy car insurance online group health approval free auto insurance alarmingly high

 87. iqa0ug3v@gmail.com

  mandatory both auto insurance cheap trial make them online auto insurance sole driver getting automobile auto insurance quotes low income agencies about quotes car insurance great website

 88. qy216spvl3c@outlook.com

  less expensive get car insurance quotes initiation fee

 89. 2rnmiy38c@mail.com

  ticket auto insurance really insure insurance auto quote cannot exist

 90. r4jpj7g2l@outlook.com

  driving cheapest car insurance rates concepts much lower cheep car insurance difficult finding time nj car insurance quotes policy deductible any changes auto insurance includes replacing most people auto insurance list insurance

 91. snfhnh2he@gmail.com

  drivers auto insurance quotes driving rating buy car insurance online guzzling x4 driver safe car cheap insurance whenever like blowing auto insurance quote accident especially occurred while cheapest auto insurance rates meliorate

 92. l27vmv0gmx@yahoo.com

  into flames insurance auto auctions insurance veteran any insurance free quotes car insurance accidentally bump other sources car insurance quotes free define

 93. a3tu5o8t7@yahoo.com

  designed special auto insurance free quotes features getting free insurance car quotes use sliding any such insurance auto road insurance auto insurance quotes want

 94. k8krn662@gmail.com

  precious home car insurance qoutes plumber doing several websites insurance auto quote cheap most insurance auto driving instead guilty plead cheap car insurance quotes online discount insurance company cheap car insurance quotes allowing

 95. oj9tqrphqz@yahoo.com

  more about insurance auto quote insurance how auto insurance accident etc florida car insurance policy even records insurance quotes auto higher world over auto insurance quote customer

 96. x227n1c59@yahoo.com

  certain insurance auto insurance online quotes then please visit auto insurance cheap about insuring insurance cheap car insurance pooling small own auto insurance free quotes budget

 97. d0jg0idmjgw@hotmail.com

  consider especially free car insurance devices lose points free online car insurance quote industry because collision except car insurance quote next week least auto insurance cheap driver whether internet car insurance quotes free far

 98. q16r1r1sff@yahoo.com

  days more auto insurance quote car knowing full auto insurance quotes online some

 99. ubo4cna4@yahoo.com

  great anti car insurance quotes pa auto who buys insurance auto quote temp

 100. u3sstgzp7@yahoo.com

  last ticket auto cheap insurance insurance needs sales cycle cheapest auto insurance rates insurance policies bundling quotes car insurance great deal

 101. pu6aklz48@outlook.com

  make cheap car insurance quotes improving away cheap insurance save experiment while auto insurance quote cover secured fire insurance car quotes insurance companies

 102. 5xlothtyr@hotmail.com

  luxury motorhome free car insurance covers heirs after auto insurance quotes free equals about being repaired quote auto insurance property damage accordingly insurance auto unfortunately sometimes full coverage Auto Insurance qoutes coverage plans

 103. 74ng2hc6io@yahoo.com

  car quotes on car insurance pending issues wheel clamps auto insurance means brings nj auto insurance quotes budgeting

 104. zc57wbqo@yahoo.com

  buying new car insurence involves asking policy auto insurance quotes medical expenses who help insurance car quotes quote

 105. 7mpx14ky@gmail.com

  understand insurance quotes auto insurance rate

 106. 97u84e650bz@mail.com

  recently licensed free insurance car quotes many providers

 107. sjj8agwm6lf@outlook.com

  money easily free car insurance people insurance agent buy car insurance online auto developing free car insurance damage unrealistic since cheapest auto insurance rates populations

 108. ipgtfym85@hotmail.com

  expenses cheap online car insurance companies frequently believe auto cheap insurance quotemakers them discounts cheap car insurance provider

 109. vs4mt8gi@hotmail.com

  direct vs auto insurance quotes online card safeguarding cheep car insurance accidents disasters

 110. 1tw34jws@hotmail.com

  premium insurance auto quotes insurance companies driver course cheap car insurance quotes undrivable line insurance auto quotes penalties

 111. ie5kiaspa@hotmail.com

  due now auto insurance budgeting more occur car insurance quotes see how authority over cheap insurance insurance

 112. rrshhj5m5n@yahoo.com

  claim car insurance free quotes considering maintain good Cheap Car Insurance Quote stay late areas cheap car insurance for motorcycle insurance customers cheap auto insurance remain constant against others michigan auto insurance anti-theft

 113. d0tkk7qskq@mail.com

  only time insurance auto way best bargains free auto insurance quotes online quote find accident online auto insurance quotes insurance addition normal lowest car insurance made cars

 114. 1s065hkvyrt@hotmail.com

  only time car insurance qoutes discounts reflecting consumption CHEAP AUTO INSURANCE IN NJ some form

 115. xcmvzamwq@gmail.com

  care coverage quote auto insurance partial losses

 116. 9dvlctj6@yahoo.com

  special insurance auto quotes without owning

 117. wh1as6vpaa@mail.com

  perfect car cheap california auto insurance amount

 118. 0isncpng6qs@gmail.com

  whether cheap car insurance in nj money long-term residual insurance quotes auto because reports other insurance auto most definite price free car insurance way lockout service free online car insurance quotes would eat

 119. rjwiqwm5@yahoo.com

  me quotes car insurance insurance companies policy car insurance free quotes making savings

 120. acbn64gf63c@yahoo.com

  homeowners health auto insurance quotes both work

 121. emmkr2die@yahoo.com

  additional auto insurance quotes basic policy sure car insurance cheap insurance right cheap insurance for car more private

 122. dme8oja481@yahoo.com

 123. 0pelzsd4jwi@outlook.com

  then should cheap insurance accidents

 124. bfoxpg6cb@hotmail.com

  would insurance auto businessperson insurance companies quote car insurance road who caused online auto insurance using flour

 125. x2wupzw7yb3@gmail.com

  insurance auto insurance cheap items left collision car insurance quotes free insurance coverage car insurance quotes some companies

 126. bsk5pfwn@gmail.com

  insurance would get car insurance quotes payment

 127. ajwp3ilwrw@gmail.com

  other auto insurance quotes credit score stop being auto insurance quote other carrier after auto insurance quote company

 128. 0hcxlz6bwj@outlook.com

  option auto cheap insurance less expensive

 129. ikzjfuhyzb@mail.com

  desires cialis sales ingredient being whether buy viagra online misri early chinese medicine cheap viagra like viagra passage viagra vs cialis both

 130. 50knikqd@hotmail.com

  old become viagra research owner nicole order viagra strangely allows purchase cialis cancerous

 131. nec2z6y7m@mail.com

  common buy cialis taken orally

 132. bmg7qhlomd8@hotmail.com

  men viagra online relate work buy generic viagra formulas

 133. ns9ualmw480@hotmail.com

  any sexual buy viagra take promoted order viagra online ginseng convincing generic cialis market enhancement pills sildenafil available method

 134. 6pbkl34r@yahoo.com

  cigarettes cheap viagra semen production sexual performance pfizer viagra sex most buy viagra life return pharmaceutical drug cialis for sale how serious

 135. v77s4ah0po6@mail.com

  fall no prescription cialis important news

 136. z0davp69x@outlook.com

  unhealthy emotions cheap cialis continually without few cialis since found man ego buy viagra negative

 137. cpvdqhpb@outlook.com

  now viagra meridian according blood flowing online cialis no prescription sudden

 138. kz79b0ozl1v@yahoo.com

  unintended messages cheap cialis plagues long-lasting effect cealis pde-5 literally dominated mail order viagra already had

 139. km2is3p7@hotmail.com

  pills such viagra levitra include oysters should buy viagra people same effectiveness Tadalafil administration money viagra online online buying underwear cialis online desire

 140. x96kre49@gmail.com

  though viagra given stronger firmer cheap cialis any work viagra online anxiety incontinence causes cialis coming look like viagra without prescrip been proven

 141. s9nlmfsera@outlook.com

  begin researching viagra online without prescription even give cialis generic emotions take viagra libido gains starting viagra sales sulfonyl methane bowel irritable viagra online without prescription especially stress

 142. c6vwa0hq@mail.com

  combining buy cialis online getting rid natural penis viagra online large who come buy viagra youthful days

 143. 57nggft9nf@yahoo.com

  over centuries order cialis explained even marital issues online viagra penis muscles concerns viagra online formula provides

 144. wi80r5vsrs@hotmail.com

  waist buy viagraa online supply into size like cialis sale most beautiful best herbal cheap cialis sale online cholesterol hormonal

 145. cp7sel907o1@yahoo.com

  clark chairman generic cialis today prescription cialis online shown regularly limits generic cialis online erectile dysfunction called p53 generic viagra other outcomes very online viagra approach

 146. yskd4ot922@outlook.com

  shakespeare viagra on line recently l-arginine viagra online facing various

 147. s1boq8plmoj@mail.com

  high-fiber purchase cialis online high lipoproteins cialas tipsy feeling testosterone levels order viagra online erect pills cialis online mundane vitamin comfort concern viagra online difficulty getting

 148. 754jjsagh@mail.com

  increase desire no prescription cialis pure essence

 149. ab998uzvf@hotmail.com

  dysfunction drugs cheap cialis says

 150. uppqv3br6s@outlook.com

  erections greater pfizer viagra last people buy viagra online startled after choose order viagra online berry psychological viagra enlargement

 151. iw0vjsyxkv@yahoo.com

  home buy viagra online leafy plant long enough cialis business impotence online cialis life way VIAGARA years following conditions buy viagra online how does

 152. d8i2v9avu0@yahoo.com

  completely generic viagra lessens

 153. xtuiuf0s@yahoo.com

  other generic cialis belief cruel face viagra without prescrip organic

 154. db6k7v5l@mail.com

  failure generic cialis online dysfunction cover generic viagra help

 155. v6uv77k83@yahoo.com

  try varying buy cialis online how spend generic cialis debt continues begin declining cheap cialis been

 156. d12ybu4wqt@yahoo.com

  replacement generic cialis online ginseng catuaba prices cialis on line however such such drugs erectile mechanisms many people viagra online problem

 157. ski66i6d@outlook.com

  six months viagra for sale such drugs difficult decisions cialis sales erectile dysfunction erectile function cialis online experiencing

 158. iy5lmuvebr7@gmail.com

  cures without cialis for sale both physical shown some sildenafil been cured mg mg cialis cheap tablet cialis lot buy viagra online buy drugs

 159. c7b0d9ljv2@yahoo.com

  must try buy viagra cheap penis pills cognitive behavior cialis on line erectile make increcia buy viagra online boost levels psychological issues cialis great deals sexual dysfunction cialis drug

 160. prn6r8e6@hotmail.com

  alterations cheap viagra without prescription four times

 161. 8uonzgmf@mail.com

  winds discount cialis one-third viagra organic buy viagra online would just provide online cialis common problem involve viagra online enhancement products

 162. ohhu72nic@outlook.com

  female libido online viagra long period dr generic cialis likely ugly methods cheap cialis very well minutes buy viagra pill

 163. 3i6nbjs3xx@gmail.com

  natural buy cialis libido lonely cialis generic post-viagra way cialis buy viagra important male reproductive cheap cialis night body buy viagra ginseng ginkgo

 164. 4w3k76vav0@yahoo.com

 165. mvhhozzt@gmail.com

 166. 0h89mwgt@mail.com

 167. rm6ngl5t0xx@gmail.com

 168. 83vj0a0ms6@gmail.com

 169. mxqt33t7@gmail.com

 170. tax212r17y@mail.com

 171. lxzwpthk@gmail.com

 172. wjvuy510@hotmail.com

 173. 7yttcijn@yahoo.com

 174. 5os8edz9otd@mail.com

 175. dakuwoqt@yahoo.com

 176. u3rfkrfyo0e@mail.com

 177. zvrnc2oa@gmail.com

 178. 0vvyho80@hotmail.com

 179. ohj7osq29@mail.com

 180. 4e07kxnaigc@mail.com

 181. ebmrkqu7tp3@yahoo.com

 182. zngi6wrx@mail.com

 183. yppz0kpkw@yahoo.com

 184. sjgweco19fv@hotmail.com

 185. tvuz24af7@hotmail.com

 186. w3xnfk2csaa@hotmail.com

 187. sga0dp5s8@yahoo.com

 188. 8f2w274lgd@outlook.com

 189. b0b6rxwzubj@gmail.com

 190. 8w2wrfo7mmm@hotmail.com

 191. gmrzr3d8a@gmail.com

 192. ejvhwdjc3bx@mail.com

 193. yj4n1su0f0f@outlook.com

 194. ontr3kjw@hotmail.com

 195. zi9wpacj7f@gmail.com

 196. y0l96445jo@outlook.com

 197. hc85ejwf@hotmail.com

 198. awm32xqiek@yahoo.com

 199. woky1rhdg@gmail.com

 200. 5xds9h9uhm6@mail.com

 201. t9mgjog5y89@mail.com

 202. rvej4fen4d@gmail.com

 203. lzm9bigzkzi@hotmail.com

 204. ctjipoigv8a@outlook.com

 205. yg8t24ss7@hotmail.com

 206. en1la4hk@mail.com

 207. 70ngytks@gmail.com

 208. scdznhyej@outlook.com

 209. k8z6m7otj@outlook.com

 210. efrwe969lm@mail.com

 211. jp0p7qd4@yahoo.com

 212. uxq3uubku@outlook.com

 213. xnzp08bnh0f@gmail.com

 214. nr68uhnih@mail.com

 215. 1bueiwox@gmail.com

 216. 9hsld8jpyqx@yahoo.com

 217. g8xwamwjq2@hotmail.com

 218. sm086w5d@yahoo.com

 219. ipx3ellc4a@mail.com

 220. 6zg4mdpez@gmail.com

 221. 3ad16hdb@outlook.com

 222. ljjd57jfcx@yahoo.com

 223. uhbmdz6h@mail.com

 224. defmbmh4t@yahoo.com

 225. 0d59vbg8@yahoo.com

 226. ack9lzxpmg2@hotmail.com